Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Alle artikelen op een rijtje

Algemene Voorwaarden
Mocht een artikel niet aan je verwachtingen voldoen, dan mag je het altijd terugsturen, mits je je houdt aan de onderstaande voorwaarden.

Retour aanmelden
Bestellingen via de website kun je binnen 30 dagen en zonder opgave van reden retourneren. Indien je een product retourneert, krijg je het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug. De enige voorwaarde is dat het product in oorspronkelijke staat wordt geretourneerd en aankomt. 
De 30 dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat je het product hebt ontvangen. Neem eerst contact op om je retourproduct bij ons aan te melden. Vermeld dan ook graag je factuurnummer. Retour melden per e-mail: shop@manonjuliette.nl

Retour sturen
Het pakketje dient voldoende gefrankeerd te worden. Wij verzoeken je het product in de originele verpakking te retourneren. Heb je deze niet meer? Verpak het product dan zorgvuldig met voldoende materiaal zodat het niet kan beschadigen.
De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening en je krijgt het volledige aankoopbedrag alleen terug als het product in oorspronkelijke staat wordt geretourneerd en aankomt. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Studio Manon Juliette is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde producten. 
Bij het postagentschap kun je een track en trace nummer aanvragen voor het volgen van je retour gestuurde product. Het bedrag van je retour wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst teruggestort op je bankrekening.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org 
Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duur transacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
    1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
    2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
    3.    Dag: kalenderdag;
    4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
    5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
    6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
    7.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
    8.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
    9.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Studio Manon Juliette
Oudeweg 91-95
2014BC Haarlem
06 – 14404611
info@manonjuliette.nl
KvK-nr.: 34352196
Btw-nr. NL002075709B19

Artikel 3 – Toepasselijkheid
    1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
    2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
    3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
    4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
    1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
    2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
    3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
        – de prijs inclusief belastingen;
        – de eventuele kosten van aflevering;
        – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
        – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
        – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
        – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
        – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
        – of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
        – de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
        – de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
        – de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
        – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
    1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
    2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
    3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
    4.    De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    5.    De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
        het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
        de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
        de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
        de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
        de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
    6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
    1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
    2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
    1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
    2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
    1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
    2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
        – die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
        – die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
        – die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
        – die snel kunnen bederven of verouderen;
        – waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
        – voor losse kranten en tijdschriften;
        – voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
    3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
        – betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
        – waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
        – betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
    1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
    2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
    3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
    4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
        – deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
        – de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
    5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
    1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
    2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
    1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
    2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
    3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
    4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
    5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
    6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
    1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
        – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
        – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
        – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
    1.    Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
    2.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    3.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
    4.    Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
    1.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
    1.    Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
    2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
    3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
    4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
    1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
    2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
    3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
    4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
    1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
    1.    Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ENG:
Article 1. Applicability.
1.1 These terms and conditions (hereinafter: conditions) are applicable on all orders and agreements with Manon Juliette. The terms and conditions are filed with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34352196 and can be reviewed on our website www.manonjuliette.nl.

1.2 Accepting an offer or placing an order shall mean that you accept these conditions.
1.3 The provisions in these conditions may only be deviated from in writing, in which case the other provisions shall remain in full force.
1.4 All rights and claims stipulated in these conditions and in any other agreements for Manon Juliette’s benefit shall likewise be stipulated for the benefit of intermediaries and other third parties engaged by Manon Juliette.

Article 2. Prices and payment.
2.1 Unless otherwise stated or agreed on in writing, the prices stated for the products and services offered shall be in
euros, including VAT and excluding handling and shipping costs, any taxes or other levies.

2.2 Payment must be made without discount or compensation in advance.

2.3 If a payment is reversed for whatever reason at a later date after receipt by Manon Juliette and delivery has been
made in the meantime, this shall never discharge the party making the order from its payment obligation.

2.4 If, after a written demand by Manon Juliette, a payment is still not received by Manon Juliette within five working days, you shall owe EUR 10,00 in administrative costs. If Manon Juliette contracts out its claim for collection, you shall also owe the out-of-court collection costs actually incurred.

2.5 If you fail to make any payment, Manon Juliette shall be entitled to suspend or rescind the agreement concerned and
related agreements (or the performance thereof).

2.6 If the prices for the products and services increase in the period between the order and the execution thereof, this price
increase shall not be passed on, except for price changes resulting from changes in VAT rates or other taxes or levies.

Article 3. Delivery / Shipping.
3.1 Products are delivered upon receipt of payment, unless agreed otherwise.

3.2 The delivery dates stated by Manon Juliette shall merely be indicative. You shall not be entitled to any damages if a delivery date is exceeded, nor shall you be entitled to cancel the order or rescind the agreement, unless the delivery
date has been exceeded in such a way that you cannot reasonably be expected to maintain the agreement. In that
case, you shall be entitled to cancel the order or rescind the agreement insofar as necessary.

Article 4. Retention of title.
4.1 If you already owe an amount to Manon Juliette under any agreement, title to delivered products shall not be
transferred until you have paid that amount. The risk regarding the products shall already be transferred to you at
the time of delivery.

Article 5. Intellectual and industrial property right.
5.1 You must respect all intellectual and industrial property rights attached to the products delivered by Manon Juliette in full and unconditionally.

Article 6. Complaints and liability.
6.1 If you do not wish to take possession of a product for any reason, you shall be entitled to return the product to
Manon Juliette within 7 working days after delivery. Return shipments shall only be accepted in this case if the
product and packaging have not been damaged, with the return shipment costs being borne by you as well.

6.2 Return shipments with insufficient postage shall not be accepted.

6.3 The return shipments accepted by Manon Juliette shall be replaced with a substitute product, or the original
invoice amounts refunded excl. postage & handling costs, as soon as possible. Refunds shall be given within 30 days of receipt of the returned product.

6.4 Manon Juliette shall not assume any liability whatsoever for damage claims or consequential damage in
whatever capacity substantiated as a result of the use of its products by consumers or third parties.

Article 7. Orders/Communication.
7.1 Manon Juliette shall not be liable for misunderstandings, mutilation, delays or improper transmission of orders and messages resulting from the use of the Internet or any other means of Manon Juliette,
or between Manon Juliette and third parties, insofar as pertaining to the relation between you and Manon Juliette,unless and insofar as there has been an intentional act/omission or gross negligence on Manon Juliette his part.

Article 8. Force Majeure.
8.1 Without prejudice to the other rights it has, Manon Juliette shall, in the case of force majeure, be entitled, at its option,
to suspend execution of your order or rescind the agreement without court intervention, by informing you of this in
writing and without Manon Juliette being obliged to pay any damages, unless, in the given circumstances, this would be
unacceptable according to the principles of reasonableness and fairness.

8.2 Force majeure shall mean any breach which cannot be attributed to Manon Juliette, because it is not at fault, and for
which it does not bear responsibility pursuant to law, acts intended to have legal effect or generally accepted
standards.

Article 9. Miscellaneous.
9.1 If you provide your address to Manon Juliette in writing/email, Manon Juliette shall be entitled to send all orders to that
address, unless you indicate in the written statement another address where your orders should be sent.

9.2 Even if deviations from these conditions have been permitted by Manon Juliette, whether tacitly or not, for a short or
long time period, this shall not affect its right to still demand immediate and strict compliance with these conditions.
You may never assert any right based on the fact that Manon Juliette has applied these conditions in a lenient manner.

9.3 Should one or more of the provisions of these conditions or any other agreement with Manon Juliette be contrary to
any applicable legal requirement, the provision concerned shall cease to have effect and shall be replaced with a
new, similar provision permissible at law to be determined by Manon Juliette.

9.4 Manon Juliette shall be entitled to utilize third parties in executing your order(s).

Article 10. Applicable law and competent court.
10.1 All rights, obligations, offers, orders and agreements to which these conditions apply, as well as these
conditions themselves, shall be governed solely by Dutch law.
10.2 All disputes between the Parties shall exclusively be brought before the competent court in the Netherlands.

Studio Manon Juliette
Haarlem
The Netherland

Veilig online

Wij gebruiken de beste beschermingen voor onze website. Om zowel jullie als onze gegevens veilig te hebben en houden.

0
    0
    Winkelmand
    winkelmand is leegnaar de shop